Alle rechten voorbehouden. Copyright Pgb-Inzicht  (versie 2016.2)

Administratie, Advies en Vertegenwoordiging

Welkom
Pgb-Inzicht Home Home Diensten Diensten Onze tarieven Onze tarieven Downloads Downloads Contact Contact Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
Pgb-advisering

Zeker weten?

Veel zorginstellingen en budgethouders passen nog steeds de ‘oude’ AWBZ-regels  toe. Voorkom problemen en win advies in bij Pgb-Inzicht.
Vertegenwoordiging

Professionele

Belangenbehartiging

Soms oordeelt het Zorgkantoor of de gemeente dat de budgethouder niet in staat is zijn of haar budget zelfstandig naar behoren te beheren. Het gaat dan in de regel om budgethouders met een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met verslavings- of gedragsproblematiek. Deze budgethouders hebben meestal een (oude) VG of GGZ C indicatie (zorg met verblijf). Om toch zorg met een PGB te mogen inkopen wordt, al dan niet wettelijke, vertegenwoordiging als voorwaarde gesteld. Deze vertegenwoordiger heeft als taak het beheren en controleren van de budgetadministratie en besteding.   Pgb-Inzicht kan als uw niet- wettelijke vertegenwoordiger optreden. In een intakegesprek met u en uw zorgbegeleider kunnen wij bepalen of deze maatregel passend is. Waar kunnen wij u bijvoorbeeld mee helpen? - het overnemen van de budgetadministratie - het voeren van bezwaarprocedures bij afwijzing van zorgnota’s, uw keuze van zorgverlener of beëindigen van uw Pgb - zorgen voor uitbetaling van de zorgdeclaraties - het voorbereiden op of aanwezig zijn bij gesprekken met Gemeente of Zorgkantoor Neem contact op en stel uw vraag. Vergeet niet uw contactgegevens door te geven.
Verdwaald in de wirwar van regelgeving?

PGB specialisten sinds 2006

Door de veranderde regelgeving vanaf 1 januari 2015 met betrekking tot het persoonsgebonden budget (PGB) is veel onzekerheid ontstaan bij budgethouders en zorginstellingen. Ondanks het feit dat het recht op PGB wettelijk verankerd is,  betekent dit niet dat een burgen een PGB nu automatisch behoudt of toegewezen krijgt. Met name de gemeentes (begeleiding via de Wmo) en zorgverzekeraars (persoonlijke verzorging en verpleging via de Zvw) maken het realiseren van de zorgfinanciering middels het PGB niet altijd even gemakkelijk. Er zijn nu 3 zorgloketten die verantwoordelijk zijn voor het Pgb: de gemeentes (Wmo), de zorgkantoren (Wlz) en de zorgverzekeraars (Zvw). Wat velen zich niet realiseren, is dat elk zorgloket zich dient te houden aan een andere WET op het gebied van het PGB. Dus, wat voor de ene budgethouder geldt, gaat voor een andere budgethouder niet automatisch op! Het overgangsrecht voor budgethouders onder de Wmo en/of Zvw eindigt op 31 december 2015 of zodra er een herindicatie wordt afgegeven. Het overgangsrecht voor budgethouders onder de Wlz eindigt op 31 december 2020 of zodra er een herindicatie wordt afgegeven. Voor 31 december 2015 worden álle budgethouders die vallen onder het Wmo en de Zvw geherindiceerd. De budgethouders die nog niet zijn geherindiceerd moeten bij de gemeente vragen om een ambtshalve verlening tot 1 mei 2016. Voor 31 december 2018 worden álle budgethouders die vallen onder de Wlz geherindiceerd. Dit betekent echter niet: - dat u uw recht op een PGB behoudt na herindicatie - dat de pgb-tarieven heel 2016 gelijk blijven - dat u automatisch zélf vrij bent in uw keuze van zorgverlener Het kan zomaar zijn dat na herindicatie of huisbezoek het zorgkantoor, de gemeente of zorgverzekeraar u uw keuzevrijheid in zorgverlener wil afnemen. Dit heeft natuurlijk ingrijpende gevolgen voor zowel de budgethouder als de betreffende zorgverlener. Niet alleen raakt u uw zorgverlener kwijt, uw zorgverlener raakt zijn of haar inkomen ook kwijt. Pgb-Inzicht zet zich in om úw recht op keuzevrijheid om op basis van de geldende wet- en regelgeving te verdedigen.
Naar contactgegevens Naar contactgegevens
Bewindvoering nodig?  

Antonius

Bewindvoering B.V.

Soms is iemand door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat om zijn of haar eigen financiën te  regelen. Beschermingsbewind is vooral bedoeld om iemand te beschermen, zodat anderen geen misbruik van de situatie kunnen maken. Een bewindvoerder beheert alle inkomsten en zorgt er onder andere voor dat de vaste lasten op tijd worden  betaald. Ook het Persoonsgebonden Budget (PGB) valt onder het beschermingsbewind.  Kortom, een bewindvoerder regelt alle financiële zaken. De kantonrechter beslist of beschermingsbewind nodig is. Is dat  het geval, dan kan Antonius Bewindvoering B.V. uw bewindvoerder worden.
Meer weten? Klik hier. Meer weten? Klik hier.
Trekkingsrecht

Voorkom vertraging

bij betaling!

Wij verzoeken de bij ons aangesloten budgethouders en zorginstellingen gebruik te maken van de door ons ontwikkelde zorgdeclaratie. Neem contact op met onze administratie en vraag uw modelfactuur 2016 op. U weet dan zeker dat de factuur voldoet aan de voor ú geldende regelgeving. Voorkom vertraging bij uitbetaling of afwijzing van de door u ingediende zorgdeclaratie. Let op: de budgethouder zal bij afwijzing de zorgdeclaratie zélf moeten betalen! Voorkomen is beter dan genezen. Neem nu contact met ons op en vraag de modelfactuur op.
Home Home